Navigace

Obsah

Zpět

zápis zastupitelstva 26.7.2017

 

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Studeněves

konaného dne 26. července  2017 od 18. 00 hodin

v zasedací místnosti OÚ obce Studeněves

 

Přítomni: p. Habada  p.Vaněk, p. Vebr, , p. Miller,  pí. Podolská , p. Větrovský,

                pí. Malečková             

Dále přítomni:     Habadová – zapisovatel

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Studeněves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Studeněves p. Habadou („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze dále  konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit zapisovatelem p. Habadovou a ověřovatelem pí.Malečkovou a 

pí. Podolskou , k  návrhu nebyly vzneseny žádné námitky – schváleno 7 hlasy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání – program schválen 7 hlasy.

 

Program :

Bod 1 –  hlášení o hospodaření za minulé období

Bod 2 -   zpracování ÚP Studeněves – smlouva o dílo

Bod 3 -   zahájení prací – oprava mostku v přelícké ulici      

Bod 4 -   ulice u haldy - kolaudace

Bod 5 -   rozpočtové opatření č. 3

Bod 6 -   obecně závazná vyhláška č.1/2017

Bod 7 -   navýšení počtu kontejnerů na plast

Bod 8 -   žádost – odstranění větví na veř. prostoru

Bod 9 -   diskuse

 

 

Bod 1

Pí. Habadová informovala zastupitele o hospodaření obce za minulé období

Usnesení č. 8/1/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí

 

Bod 2

Fi. Agrourbanistický ateliér AUA Praha zaslala smlouvu o dílo – zpracování ÚP obce.

Usnesení č. 8/2/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje smlouvu o dílo s  fi.Agrourbanistický ateliér AUA Praha na zpracování ÚP obce Studeněves

(7x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

Bod 3

Starosta informoval zastupitelstvo o zahájení prací v přelícké ulici – oprava mostku od 1.8.2017 cca do 30.11.2017. Občané již byli informováni prostřednictví emailů a vyvěšení oznámení na úřední desce.  

Usnesení č. 8/3/2017  

Zastupitelstvo obce Studeněves  bere na vědomí

 

Bod 4

Byla podána žádost o kolaudaci k akci „ oprava vozovky a výstavba parkovacích míst“ ulice u haldy.     

Usnesení č. 8/4/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí

 

Bod 5

Pí. Habadová seznámila zastupitelstvo s potřebou rozpočtového opatření :

par. 2212 (silnice) navýšení rozpočtu o 150000,-

par. 3631 (veř. osvětlení) navýšení rozpočtu o 137000,-

par. 3635 (územ. plánování) navýšení rozpočtu o 120000,-

par. 6171 ( míst. správa) navýšení rozpočtu o 40000,-

par. 3429 (zájm. činnost-halda) navýšení rozpočtu o 20000,-

navýšení bude kryto přebytkem rozpočtu na par. 2321 (odvád. a čist. odpad. vod)  a  úsporami z minulých let pol. 8115

Usnesení č. 8/5/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017

(7x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

Bod 6

Zastupitelstvo obce Studeněves vydalo o projednalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 –

O zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci

Usnesení č. 8/6/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 – O zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci. Znění vyhlášky bude vyvěšeno dne 28.7.2017, účinnost nabývá 15 dní po sejmutí. 

(7x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

 

Bod 7

Vzhledem k stálému přetížení kontejnerů na plast rozhodlo zastupitelstvo o navýšení počtu a to : 1x kontejner náves

       1 x kontejner nová zástavba

Usnesení č. 8/7/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje navýšení počtu kontejnerů na plast – zajistí starosta.

(7x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

Bod 8 

Zastupitelstvo žádá občany z jejichž pozemků zasahují větve keřů a stromů do veřejného prostranství (především chodníky), aby ihned zjednali nápravu a zakrátili rostliny souběžně s oplocením.

Usnesení č. 8/8/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí

 

Bod 9

Zastupitelstvo obce bere na vědomí příspěvky do diskuse.

Usnesení č. 8/9/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí.

 

Příští zastupitelstvo se bude konat dne 30.8. 2017 od 18,00 hodin.

 

Zapsala : Jitka Habadová                              Ověřovatelé :

   

                                                                        p. Malečková  

                                                                       p. Podolská    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 28. 7. 2017

Datum sejmutí: 30. 8. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět