Navigace

Obsah

Zpět

Zápis zastupitelstva dne 10.1.2017

 

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Studeněves

konaného dne 10.ledna   2018 od 18. 00 hodin

v zasedací místnosti OÚ obce Studeněves

 

Přítomni: p. Habada,  p.Vaněk, p. Miller,  pí. Podolská , p. Větrovský,

Omluveni: p. Vebr, pí. Malečková 

Dále přítomni:     Habadová – zapisovatel

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Studeněves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Studeněves p. Habadou („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit zapisovatelem p. Habadovou a ověřovatelem p.Vaňka a 

p. Habadu , k  návrhu nebyly vzneseny žádné námitky – schváleno 5 hlasy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání – program schválen 5 hlasy.

 

Program :

Bod 1 –  hlášení o hospodaření za minulé období

Bod 2 -   informace – pokračující práce – akce revitalizace hřiště

Bod 3 -   výstavba 9 RD – komunikace se zástupcem fi HEPA Studeněves

Bod 4 -   diskuse 

 

Bod 1

Pí. Habadová informovala zastupitele o hospodaření obce za minulé období

Usnesení č. 1/1/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí

 

Bod 2

Starosta seznámil zastupitele s postupem prací na akci „ Modernizace víceúčelového hřiště“ – probíhá výběrové řízení dodavatelské firmy. Výběr proběhne 22.1.2018.   

Usnesení č. 1/2/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí     

 

Bod 3

Probíhá písemná komunikace se zástupcem fi HEPA Studeněves p. Bartákem – výzva k odstranění protiprávního jednání  (usnesení č. 12/11/2017)   

Usnesení č. 1/3/2018  

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí

 

 

Bod 4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí příspěvky do diskuse

Usnesení č. 1/4/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí

 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat dne 21.2. 2018 od 18,00 hodin.

 

Zapsala : Jitka Habadová                              Ověřovatelé :

     

                                                                        p. Vaněk  

                                                                       p. Habada      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 17. 1. 2018

Datum sejmutí: 21. 2. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět