Navigace

Obsah

Zpět

Zápis zastupitelstva dne 1.11.2017

 

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Studeněves

konaného dne 1.listopadu  2017 od 18. 00 hodin

v zasedací místnosti OÚ obce Studeněves

 

Přítomni: p. Habada  p.Vaněk, p. Vebr, , p. Miller,  pí. Podolská , pí. Malečková ,p. Větrovský,

Dále přítomni:     Habadová – zapisovatel

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Studeněves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Studeněves p. Habadou („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit zapisovatelem p. Habadovou a ověřovatelem p.Malečkovou a 

p. Vebra , k  návrhu nebyly vzneseny žádné námitky – schváleno 7 hlasy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání – program schválen 7 hlasy.

 

Program :

Bod 1 –  hlášení o hospodaření za minulé období

Bod 2 -   žádost o prodloužení náj. smlouvy – pí. Kalinová  

Bod 3 -   žádost MŠ Řisuty – příspěvek na děti       

Bod 4 -   žádost MŠ Tuřany – příspěvek na děti

Bod 5 -   info – zahájení územního řízení – revitalizace potoka

Bod 6 -   MERITUM Kladno – smlouva o zřízení věc. břemene

Bod 7 -   zajištění výběrového řízení – modernizace víceúčelového hřiště

Bod 8 -   žádost komise pro živ. prostředí – kácení stromů na haldě 

Bod 9 -   diskuse 

 

Bod 1

Pí. Habadová informovala zastupitele o hospodaření obce za minulé období

Usnesení č. 11/1/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí

 

Bod 2

Starosta seznámil zastupitele s žádostí pí. Kalinové – prodloužení nájemní smlouvy o rok.   

Usnesení č. 11/2/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na ½ roku tj. do 1.6.2018.      

(7x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

Bod 3

Mateřská škola Řisuty požádala o finanční příspěvek na děti, které navštěvují školku v Řisutech. Jedná se o 5 dětí.    

Usnesení č. 11/3/2017  

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje finanční příspěvek pro MŠ Řisuty ve výši 30000,- Kč.

(7x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

Bod 4

MŠ Tuřany požádala prostřednictvím starosty obce o finanční příspěvek pro děti, které navštěvují MŠ Tuřany.         

Usnesení č. 11/4/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje finanční příspěvek pro MŠ Tuřany ve výši 30000,- Kč.     

(7x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

 

Bod 5

Starosta obce informoval zastupitele s vydáním  : Oznámení o zahájení územního řízení – úprava a revitalizace vodního toku ve Studeněvsi na ppč. 320, 321. 

Usnesení č. 11/5/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves  bere na vědomí

 

 

Bod 6

MERITUM Kladno zaslala smlouvu o zřízení věcného břemene k ppč. 323/1- výstavba 10 RD pro ČEZ Distribuci – obslužnost pozemku 

Usnesení č. 11/6/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje výše uvedenou smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem.

(7x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

 

Bod 7

Zastupitelstvo obce Studeněves se rozhodlo oslovit firmy  : 

Luděk Morávek KAMO Žatec

Stavitelství Kladno spol. s.r.o.

Vysspa Plzeň

do výběrového řízení k akci : modernizace víceúčelového hřiště. – zajistí  fi Hamex Hampová.  

Usnesení č. 11/7/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje oslovení výše uvedených firem.

(7x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

 

Bod 8 

Předseda komise pro živ. prostředí p. Miller podal žádost o „ Kácení dřevin rostoucích mimo les“ dle §8 zák. 114/1992 Sb.a vyhl. 189/2016 – jedná se o břeh podél asfaltového a antukového hřiště a to v délce od komunikace po schody vedoucí k parketu v šíři cca 4-5 m.

Stromy jsou náletového charakteru. Kácení je nutné – přípravné práce pro akci : modernizace víceúčelového hřiště.

Usnesení č. 11/8/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje výše uvedenou žádost. Bude vydáno rozhodntuí

(7x pro  0x  proti, 0 zdržel se )

 

 

Bod 9

Zastupitelstvo obce bere na vědomí příspěvky do diskuse.

Usnesení č. 11/9/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí.

 

Příští zastupitelstvo se bude konat dne 13.12. 2017 od 18,00 hodin.

 

Zapsala : Jitka Habadová                              Ověřovatelé :

     

                                                                        p. Vebr  

                                                                       p. Malečková    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 7. 11. 2017

Datum sejmutí: 23. 11. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět