Navigace

Obsah

Zpět

zápis zastupitelstva dne 21.2.2018

 

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Studeněves

konaného dne 21.února  2018 od 18. 00 hodin

v zasedací místnosti OÚ obce Studeněves

 

Přítomni: p. Habada,  p.Vaněk, p. Miller,  pí. Podolská ,  p. Vebr, pí. Malečková 

Omluveni : p. Větrovský

Dále přítomni:     Habadová – zapisovatel

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Studeněves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Studeněves p. Habadou („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit zapisovatelem p. Habadovou a ověřovatelem p.Millera a 

p. Vebra , k  návrhu nebyly vzneseny žádné námitky – schváleno 6 hlasy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání – program schválen 6 hlasy.

 

Program :

Bod 1 –  hlášení o hospodaření za minulé období

Bod 2 -   dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce kontejneru za účelem svozu bio 

Bod 3 -   výstavba 9 RD – schůzka se zástupcem fi HEPA Studeněves

Bod 4 -   stanovy DSOVS obcí slánské oblasti

Bod 5 -  rozhodnutí – kácení dřevin – podium na haldě

Bod 6 – kontejnery na velkoobjemový odpad + nebezpečný odpad

Bod 7 – smlouva o údržbě techniky a programového vybavení

Bod 8 – diskuse    

 

Bod 1

Pí. Habadová informovala zastupitele o hospodaření obce za minulé období

Usnesení č. 2/1/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí

 

Bod 2

Starosta seznámil zastupitele s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce kontejneru na svoz bio odpadu – navýšení ceny : velký kontejner 500,- Kč bez DPH za svoz, malý kontejner 400,- Kč bez DPH za svoz.     

Usnesení č. 2/2/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce kontejneru na svoz bio.

( 6 x pro, 0x proti, 0 zdržel se)     

 

Bod 3

Proběhla schůzka s bývalým zástupcem fi HEPA Studeněves p. Bartákem  (stavební parcely Řisutská ulice) – protiprávní jednání (usnesení č. 12/11/2017) a majiteli stavebních pozemků (plac Cukrovar) p. Hořejším a Krejzou – první jednání ohledně příští výstavby na těchto pozemcích.

V polovině března 2018 dojde ke schůzce s majiteli fi HEPA Studeněves – řešení úložiště stavebního odpadu na stavebních pozemcích v Řisutské ulici.   

Usnesení č. 2/3/2018  

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí

 

 

Bod 4

Zastupitelstvo obce projednalo návrh stanov DSO VSOSO obcí slánské oblasti včetně Memoranda o budoucím provozování hospodářské infrastruktury mezi městem Slaný a VSOSO

Usnesení č. 2/4/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje výše uvedené stanovy DSO VSOSO.

( 6 x pro, 0x proti, 0 zdržel se)     

 

 

Bod 5

Předseda komise pro životní prostředí p. Miller seznámil zastupitelstvo s potřebou pokácení dřevin rostoucích mimo les – podium a taneční parket na haldě a to z důvodu zahájení udržovacích prací na pódiu a parketu. Jedná se o akáty náletového charakteru, z nichž je jeden vrostlý přímo do povrchu tanečního parketu a poškozuje ho.   

Usnesení č. 2/5/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje pokácení stromů okolo tanečního parketu a pódia.  Bude vydáno rozhodnutí.

( 6 x pro, 0x proti, 0 zdržel se)     

 

 

Bod 6

Budou objednány 3 kontejnery na velkoobjemový odpad. Přistavení dne 28.4.2018, odvoz 29.4.2018, místo přistavení : u čp. 28 – cukrovar

                                              u čp. 39 – budova Oú

                                              u čp. 75 – cesta k bývalé MŠ 

 Dne 28.4.2018 bude před budovou Oú probíhat také svoz nebezpečného odpadu  a to pouze mezi 9,15-10,15 hod.       

Usnesení č. 2/6/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje objednávku kontejnerů.   

(6x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

Bod 7

Pí. Habadová seznámila zastupitele se Smlouvou o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení s p. Kaštánkem Kladno. Jedná se o náhradu původní smlouvy z důvodu potřebných obsahových změn.

Usnesení č. 2/7/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje výše uvedenou smlouvu.    

(6x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

Bod 8

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí příspěvky do diskuse.

 

 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat dne 28.3. 2018 od 18,00 hodin-  program dle potřeby.

 

Zapsala : Jitka Habadová                              Ověřovatelé :

 

                                                                              p. Miller  

                                                                              p. Vebr     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 26. 2. 2018

Datum sejmutí: 28. 3. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět