Navigace

Obsah

Zpět

Zápis zastupitelstva dne 25.4.2018

 

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Studeněves

konaného dne 25.dubna  2018 od 18. 00 hodin

v zasedací místnosti OÚ obce Studeněves

 

Přítomni: p. Habada,  p.Vaněk, p. Miller, p. Vebr, pí. Malečková, p. Větrovský 

Omluveni : pí. Podolská

Dále přítomni:      Habadová – zapisovatel

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Studeněves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Studeněves p. Habadou („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit zapisovatelem p. Habadovou a ověřovatelem p.Vaňka a 

pí. Malečkovou , k  návrhu nebyly vzneseny žádné námitky – schváleno 6 hlasy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání – program schválen 6 hlasy.

 

 

Program :

Bod 1 –  hlášení o hospodaření za minulé období

Bod 2 -   Studeněves 3 RD – smlouva o přeložce vodovodního řadu  

Bod 3 -   dohoda o vytvoření společného školského obvodu ZŠ a MŠ

Bod 4 -  obecně závazná vyhláška obce č. 1/2018

Bod 5 -   revitalizace hřiště – zahájení prací

Bod 6 – diskuse   

 

Bod 1

Pí. Habadová informovala zastupitele o hospodaření obce za minulé období

Usnesení č. 4/1/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí

 

Bod 2

Zastupitelstvo obce Studeněves se seznámilo s „ Územním rozhodnutím č. 15/2018“ – umístění stavby 3 RD a s vyjádřením Středočeských vodáren – přeložka přívodního vodovodního řadu a prodloužení vodovodního řadu k 3 RD.          

Usnesení č. 4/2/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje uzavřít smlouvu o přeložce vody k 3 RD a pověřuje starostu – oslovení právníka k přípravě smlouvy.

( 6 x pro, 0x proti, 0 zdržel se)     

 

Bod 3

Zastupitelstvo obce projednalo návrh „Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy a mateřské školy“

Usnesení č. 4/3/2018  

Zastupitelstvo obce Studeněves schválilo uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ a MŠ s Dobrovolným svazkem obcí Bez hranic.  

 (6 x pro, 0x proti, 0 zdržel se)     

 

 

Bod 4

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2018, kterou se stanoví část školského obvodu základní školy a mateřské školy zřízené svazkem obcí  

Usnesení č. 4/4/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje výše uvedenou vyhlášku č. 1/2018.

(6 x pro, 0x proti, 0 zdržel se)     

 

 

Bod 5

Rekonstrukce hřiště na haldě započne 3.5.2018 – podobu stavby je zakázán vstup na staveniště.      

Usnesení č. 4/5/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí      

 

Bod 6

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí příspěvky do diskuse.

 

Příští zastupitelstvo se bude konat dne 30.5. 2018 od 18,00 hodin-  program dle potřeby.

 

Zapsala : Jitka Habadová                              Ověřovatelé :

     

 

                                                                        p. Vaněk  

                                                                       pí. Malečková      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 3. 5. 2018

Datum sejmutí: 30. 5. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět