Navigace

Obsah

Zpět

Zápis zastupitelstva dne 26.4.2017

 

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Studeněves

konaného dne 26. dubna  2017 od 18. 00 hodin

v zasedací místnosti OÚ obce Studeněves

 

Přítomni: p. Habada  p.Vaněk, p. Vebr, , p. Miller,  pí. Podolská , p. Větrovský,

                pí. Malečková             

Dále přítomni:     Habadová – zapisovatel

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Studeněves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Studeněves p. Habadou („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze dále  konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit zapisovatelem p. Habadovou a ověřovatelem p.Vaňka a 

p. Podolskou , k  návrhu nebyly vzneseny žádné námitky – schváleno 7 hlasy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání – program schválen 7 hlasy.

 

 

Program :

Bod 1 –  hlášení o hospodaření za minulé období

Bod 2 -   žádost p. Kalinové na prodloužení nájemní smlouvy

Bod 3 -   postup prací – akce úprava pozemku u potoka    

Bod 4 -   přeložka hlavního vodovodního řadu z pp.č. 136/19

Bod 5 -  rozšíření počtu míst k sezení na haldě – nabídka

Bod 6 -  územní plán obce Studeněves – cenová nabídka na zpracování

Bod 7 -  instalace filtrů pevných částic – čp. 39

Bod  8 – diskuse

 

 

Bod 1

Pí Habadová informovala zastupitele  o hospodaření obce za minulé období 

Usnesení č. 5/1/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí

 

Bod 2

p. Kalinová – byt č. 1 – požádala písemně o prodloužení nájemní smlouvy.        

Usnesení č. 5/2/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje prodloužení nájemní smlouvy do 30.11.2017, v době podpisu budou všechny závazky vůči obci uhrazeny.      

(7x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

Bod 3

Starosta informoval zastupitele s postupem prací – akce úprava pozemku u potoka – probíhá schvalovací řízení k projektu.                                                        

Usnesení č. 5/3/2017  

Zastupitelstvo obce Studeněves  bere na vědomí.  

(7x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

 

Bod 4

Starosta seznámil zastupitele se stanoviskem VSOSO k přeložce hlavního přívodu vody na pp.č. 136/19. Bude zadáno zpracování projektu na přeložku a následně zpracování konečného projektu na rozdělení a zasíťování tohoto pozemku pro 3RD.    

Usnesení č. 5/4/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje zadat zpracování  projektové dokumentace na přeložku a  zasíťování pp.č. 136/19.

(7x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

 

Bod 5

p. Pergler předložil cenovou nabídku na opravu a doplnění laviček – venkovních pevných sestav na haldě.

Usnesení č. 5/5/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje výše uvedenou cenovou nabídku v částce cca 68 000,-, práce budou provedeny do 20.5.2017.

(7x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

 

Bod 6

Starosta seznámil zastupitele s cenovou nabídkou fi: Agrourbanistický ateliér Praha na zpracování  Územního plánu Studeněves, kde budou zapracovány změny v územní .

Usnesení č. 5/6/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje nabídku na zpracování  Územního plánu obce v částce 266 805,-

 (7x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

 

Bod 7

Vzhledem k tomu, že v celém objektu čp. 39 dochází neustále k ucpávání přítoku studené vody z hlavního řadu, bude na hlavního přívodu vody instalována sestava filtrů pevných částic.

Usnesení č. 5/7/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje nákup a instalace výše uvedených filtrů.

(7x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

Bod 8

Zastupitelstvo obce bere na vědomí příspěvky do diskuse.

Usnesení č. 5/8/2017

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí.

 

Příští zastupitelstvo se bude konat dne 24.5. 2017 od 18,00 hodin.

 

Zapsala : Jitka Habadová                              Ověřovatelé :    

 

                                                                        p.Vaněk  

 

                                                                       p. Podolská     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 3. 5. 2017

Datum sejmutí: 24. 5. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět