Navigace

Obsah

Zpět

Zápis zastupitelstva dne 28.3.2018

 

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Studeněves

konaného dne 28.března  2018 od 18. 00 hodin

v zasedací místnosti OÚ obce Studeněves

 

Přítomni: p. Habada,  p.Vaněk, p. Miller,  pí. Podolská ,  p. Vebr, pí. Malečková, p. Větrovský 

Dále přítomni:  p. Loskot - návštěva,    Habadová – zapisovatel

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Studeněves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Studeněves p. Habadou („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit zapisovatelem p. Habadovou a ověřovatelem p.Millera a 

pí. Podolskou , k  návrhu nebyly vzneseny žádné námitky – schváleno 7 hlasy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání – program schválen 7 hlasy.

Program :

Bod 1 –  hlášení o hospodaření za minulé období

Bod 2 -   schválení počtu členů zastupitelstva  

Bod 3 -   pozemek pod chodníkem od čp. 26-36 – návrh odkupu

Bod 4 -   stanovy VSOSO obcí slánské oblasti

Bod 5 -  neoprávněné nakládání s majetkem obce – HEPA Studeněves 

Bod 6 – kontejner na bio odpad

Bod 7 – rekonstrukce hřiště – zahájení prací 

Bod 8 – diskuse   

 

Bod 1

Pí. Habadová informovala zastupitele o hospodaření obce za minulé období

Usnesení č. 3/1/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí

 

 

Bod 2

Zastupitelstvo obce Studeněves stanovilo podle §67 a 68 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022 v počtu 7 členů zastupitelstva obce.     

Usnesení č. 3/2/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje počet členů zastupitelstva na příští volební období – počet 7. 

( 7 x pro, 0x proti, 0 zdržel se)     

 

Bod 3

Starosta obce seznámil zastupitele se skutečností, že pozemek pod chodníkem (Cukrovar od čp. 26-čp.36) není v majetku obce. Navrhl narovnání stavu odkupem tohoto pozemku od současného majitele a to za odhadní cenu cca 22.000,- Kč.

Usnesení č. 3/3/2018  

Zastupitelstvo obce Studeněves pověřuje starostu obce k jednání s majitelem výše uvedeného pozemku – nabídnutí ceny k odkupu v částce 22000,- Kč.

 (7 x pro, 0x proti, 0 zdržel se)     

 

 

Bod 4

Zastupitelstvo obce projednalo návrh stanov  VSOSO obcí Slánské oblasti

Usnesení č. 3/4/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje výše uvedené stanovy VSOSO.

(7 x pro, 0x proti, 0 zdržel se)     

 

 

Bod 5

Starosta informoval zastupitele s novinkami ohledně jednání s fi. HEPA Studeněves (neoprávněné užívání majetku obce – lampa VO + 27 m2 zámkové dlažby). Protože do dnešního dne nebyla ztráta nahrazena, vystavila na výše uvedený majetek obec fakturu.    

Usnesení č. 3/5/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí      

 

 

Bod 6

Byl objednán  kontejner na bioodpad. Přistavení dne 30.3.2018, odvoz 3.4.2018, místo přistavení :   u čp. 75 – cesta k bývalé MŠ         

Usnesení č. 3/6/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje objednávku kontejneru.   

(7x pro, 0x  proti, 0 zdržel se )

 

 

Bod 7

Rekonstrukce hřiště na haldě začne 2.5.2018. Upozorňujeme občany, že po dobu výstavby bude z bezpečnostních důvodů zakázán vstup na staveniště.  

Usnesení č. 3/7/2018

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí.      

 

Bod 8

Zastupitelstvo obce Studeněves bere na vědomí příspěvky do diskuse.

 

Příští zastupitelstvo se bude konat dne 25.4. 2018 od 18,00 hodin-  program dle potřeby.

 

Zapsala : Jitka Habadová                              Ověřovatelé :

     

                                                                        p. Miller  

 

                                                                       pí. Podolská       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 4. 4. 2018

Datum sejmutí: 25. 4. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět