Navigace

Obsah

žádost o kácení dřevin

Obecní úřad Studeněves

Studeněves čp. 39

273 79

KÁCENÍ DŘEVIN ROUSTOUCÍCH MIMO LES dle §8 zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a  krajiny, a vyhlášky 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

 

žádost dle § 8 odst.1 zákona

oznámení dle § 8 odst.2 zákona 1)

oznámení dle § 8 odst. 4 zákona 2)

(nehodící se škrtněte)

 

Žadatel : 

Jméno a příjmení/označení právnické osoby :

 

…………………………………………………………………………………………………..

Bydliště/sídlo :

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

Datum narození/IČO :                                              telefon, popř. e-mail:

 

…………………………….                                     …………………………………………….

 

Místo kácení :

 

Kat. území :  ………………………………  parc.č. ……………………………

 

Adresa : …………………………………………………………………………………………

 

Pozemek, na kterém dřevina roste, žadatel užívá a je jeho :

 

Vlastníkem3)         spoluvlastníkem3)        nájemcem3)             jiným oprávněným uživatelem 3) 

 

Vlastník pozemku :  …………………………………………………………………………….

(liší-li se od žadatele)

 

Souhlas spoluvlastníků, u pronajatých pozemků a v případě jiného oprávněného užívání souhlas všech vlastníků :

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o dřevinách :

 

Stromy :

 

Druh (rod) ………………………..obvod kmene ve výšce 130cm na zemí ……………………     

 

Stav stromu …………………………………………….počet …………………………………

 

 

Porosty :

 

Druh (rod) ……………………………..výměra kácené plochy ……………………………….

 

Stav porostu ………………………………………………

 

Popis umístění stromu nebo porostu : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Zdůvodnění  kácení:

 

 

 

 

Povinné přílohy :

 

 1. doložení vlastnického, nájemního nebo uživat. práva

 2. souhlas vlastníka, není-li žadatelem vlastník

 3. doložení skutečností pro uplatnění §8 odst.4 zákona

 4. situační nákres

 5. plná moc v případě zastupování

   

   

  ve Studeněvsi dne : ……………………………….

   

  Podpis žadatele : ……………………………………………………………..

   

 

 

1)kácení z důvodů pěstebních, zdravotních, při údržbě břehových porostů, v ochranném pásmu elektrizačního zařízení. Oznamuje se 15 dnů předem.

2) stavem dřeviny byl zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozila škoda značného rozsahu. Zasílá se dodatečně do 15 dnů ode dne kácení.

3) nehodící se škrtněte

4) u havárií oznamovaných dle § 8 odst. 4 se nevyžaduje

5) např. fotodokumentace