Studeněves - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecně závazná vyhl. 2/2020 - o zabezp.veř.poř. a čistoty v obci

Obec Studeněves

Studeněves 39, 27379 Tuřany u Slaného                                                                                                                     IČ 48706213

tel.: 312521066                                                                           

e-mail.: ou-stedeneves@volny.cz

idDS: 87cakuy      

 

 

 

Obec Studeněves

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

O zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci

 

 

Zastupitelstvo obce Studeněves na svém zasedání konaném dne 17.6. 2020 Usnesením č.4/3/2020 se usneslo vydat v souladu s ust. §10, § 35 a § 84 odst. (2) písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů a ust. § 24 odst. (2) zák. č. 246/1992 Sb. Zákona na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

takto:

 

Článek I.

 

1. v Části první,  článek 2 v odst. (9) se v závorce za slovo „pitbulterier“ vkládá: „stafordšírský bulteriér, stafordšírský teriér a Americký stafordšírský teriér“) …

 

2. v Části druhé, článek 2 v odst. (1) první věta se za slovo „služebních“ vkládá: „ ,loveckých a všech“…

 

3. v Části druhé, článek 4 se za odstavec (1) vkládají odstavce č. (2) a č. (3) v tomto znění:

 

(2) Zakazuje se koupání, plavení všech psů bez rozdílu jejich plemene a velikosti nebo jiných zvířat v zájmovém nebo hospodářském chovu ve vodní ploše umístěné ve veřejném parku na pozemku parc. č. 321 v kat. území Studeněves nebo jejich vypouštění na tuto vodní plochu.

 

(3) Průvodce má povinnost:

a) vést psa či jiné zvíře v zájmovém nebo hospodářském chovu při pohybu na veřejném prostranství na vodítku tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů (jiných zvířat) byl pes či jiné zvíře veden u nohy průvodce a nemohl se s nimi dostat do kontaktu,

b) dbát toho, aby vodítko nebylo překážkou volného pohybu chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků,

c) zajistit, aby volné pobíhání psa či jiného zvířete v zájmovém nebo hospodářském chovu na pozemcích uvedených v příloze č. 1. této vyhlášky bylo možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem průvodce,

d) na veřejných cestách, po nichž se pohybují běžci, bruslaři a cyklisté, učinit taková opatření a mít psa či jiné zvíře v zájmovém nebo hospodářském chovu pod dohledem takovým způsobem, aby pes či jiné takovéto zvíře nemohlo ohrozit nebo omezit běžce, cyklisty a bruslaře v jejich pohybu,

e) není-li pes či jiné zvíře v zájmovém chovu zcela ovladatelné pro nedostatečný výcvik nebo nezkušenost jeho průvodce, nebo jde-li o psa či zvíře v zájmovém chovu, které v minulosti zaútočilo na jiné zvíře či člověka, musí být vždy opatřeno náhubkem bez ohledu na jeho plemeno a velikost. Náhubkem musí být opatřen též každý pes či jiné zvíře v zájmovém chovu vyvedené na zastávku prostředků hromadné dopravy, do areálu multifunkčního hřiště Studeněves (pokud to jeho provozní řád umožňuje) a na veřejné prostranství se zvýšeným počtem osob např. veřejná shromáždění občanů, manifestace a pouliční průvody nebo veřejné produkce a sportovní akce s výjimkou pořádaných svodů a výstav psů či jiných zvířat  nebo kynologických akcí,

f) ihned odstranit znečištění veřejného prostranství psími exkrementy příp. exkrementy jiných zvířat v zájmovém nebo hospodářském chovu. V případě, že tak průvodce neučiní, dopouští se přestupku a bude postižen v souladu s platnou právní úpravou,

g) zajistit, aby pes při pohybu na veřejném prostranství nosil platnou identifikační známku a u sebe mít platný doklad o očkování psa a předložit ji kdykoliv na požádání oprávněnému kontrolnímu orgánu,

h) nahlásit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu ztrátu, odcizení nebo zničení identifikační známky pro psa.

 

 

Článek II.

 

1. Ostatní ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

 

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem jejího vyhlášení.

 

                                                                                           František Habada

                                                                                                   starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obce Studeněves dne: …22.6.2020……………………

 

Sejmuto z úřední desky dne: …………………….

Datum sejmutí: 31. 7. 2030 Zodpovídá: Správce Webu