Studeněves - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 -zab. veř. poř.a čistoty v obci

                                                           Obec Studeněves

                                                  Obecně závazná vyhláška

                                                                č. 1/2017

 

                               O zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci

 

Zastupitelstvo obce Studeněves se na svém zasedání dne  26.7.2017 usnesením č. 8/6/2017  usneslo vydat v souladu s ust. § 10, §35 a §84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 24 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci.

  

 

                                                           Část první

 

                                                             Článek 1

                                                    Základní ustanovení

 

 

1)Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území obce Studeněves, nebo vlastní či užívají na území obce nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jež zde trvale nebo dočasně vyvíjení svou činnost, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného pořádku a čistoty obce Studeněves.

 

2) V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se stanovují touto vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v obci.

 

3) Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

 

4) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených.

 

 

                                        

                                                             Článek 2

                                                     Základní termíny

 

 1. veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí.

   

    

                                                              Strana 1

   

   

   

   

 2. K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachovávání je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu.

   

 3. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

   

 4. Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové záhony, stromy, keře, cesty apod.) uspořádané podle zásad sadovnické etiky v menších či větších, zpravidla více funkčních kompozicích, doplňující obytné prostředí (zjm. plochy určené k trávení volného času) ve vlastnictví či správě obce.

   

 5. Veřejnou produkcí hudby se rozumí hudba živá či reprodukovaná (např. při tanečních zábavách, plesech, diskotékách) provozovaná na místech přístupných veřejnosti nebo v provozovnách k tomu určených.

   

 6. Veřejnosti přístupným podnikem se rozumí sportovní či kulturní podnik, taneční zábavy, diskotéky a jiné podobné akce přístupné veřejnosti.

   

 7. Průvodcem se rozumí osoba provázející psa na veřejném prostranství.

   

 8. Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa bez vodítka na veřejném prostranství, a to pod kontrolou nebo dohledem průvodce.

   

 9. Většími služebními a bojovými plemeny se rozumí podle třídění FCI I. všechna ovčácká, pastevecká a honácká plemena, velcí pinčové a knírači, mastixové, horští pastevečtí psi a molosi, dobrmani, velcí špicové (eskymácký pes, čau-čau), větší teriéři (bulteriér a pitbulteriér) velcí chrti (Barbor, afgánský chrt, Sluka, sluga) a jejich kříženci.

   

   

                                                                      Článek 3

                                                              Obecná ustanovení

   

 1. Každý  je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke kterému je určeno.

   

 2. Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný pořádek a v zájmu jeho

  zajištění respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou.

   

   

   

   

                                                                        Strana  2

   

   

                                                Část druhá

   

                                                       Článek 4

                             Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

   

 1. Na veřejných prostranstvích je průvodce psa povinen mít psa upevněného na vodítku a 

  psy větších služebních a bojových plemen rovněž opatřit náhubkem. Toto ustanovení se nevztahuje na psy záchranářské a služební při výkonu služby a záchranných pracích a na psy, kteří jsou speciálně vycvičení jako průvodci zdravotně postižených osob, např. psy slepecké.

   

   

                                                      Článek 5

                                            Volné pobíhání psů 

   

 1. Volné pobíhání psů je povoleno na pozemcích uvedených v příloze č. 1. 

   

   

   

                                                                Článek 6

                  Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

   

 1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu se zájmem na  ochranu veřejné zeleně v městě, je pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce. 

   

 2. V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům,

  držitelům a vlastníkům drůbeže a jiného hospodářského zvířectva povinnost zajistit, aby drůbež nebo jiné hospodářské zvířectvo se volně nepohybovala na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce. 

   

   

                                                               Článek 7

                                                        Veřejná produkce

   

   

  1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se pro účely této vyhlášky rovněž rozumí pořádání akcí spojených s hudební produkcí živé nebo reprodukované hudby na volném prostranství na místech, která nejsou určena k jejich pořádání (např. kulturní pořady, taneční zábavy a diskotéky) pokud hudba či projevy účastníků akce jsou slyšitelné i na dalších než sousedních pozemcích. Za tyto akce se nepovažují akce, na něž se vztahují zvláštní zákony (např. zákony o volbách do zákonodárných sborů a orgánů územních samosprávných celků, zákon o právu shromažďovacím, apod) a akce rodinného charakteru (např. svatby, oslavy promocí atc).    

   

   

   

                                                                Strana 3

   

  2) Akce uvedené v odst. 1) lze pořádat na území obce za následujících podmínek :

   

 1. Akce lze pořádat pouze mimo zastavěné části obce a to :

  od 6.00 do 22.00 hod

   

    

 2. Organizátor či pořadatel akce oznámí konání akce obecnímu úřadu, a to nejpozději 7 dnů  před jejím konáním.

  V oznámení musí být uvedeno :

  • jméno a bydliště, název či šídlo organizátora akce a osoby oprávněné jednat jeho jménem
  • jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo pořadatele akce
  • druh akce, den a místo jejího konání
  • dobu zahájení a ukončení akce
  • předpokládaný počet účastníků akce
  • opatření, která organizátor a pořadatel akce provede, aby akce nenarušila veřejný pořádek, zjm. potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci akce určí, a způsob jejich označení
  • způsob zajištění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce
  • způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce
  • souhlas vlastníka, případně uživatele nemovitosti, na níž se má akce konat

    

 3. pořadatel akce je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených osob k zabezpečení jejího pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská služba) a zabezpečit plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů.

   

   

                                                  

                                                           Část třetí

   

                                                             Článek 8

                                          Společná a závěrečná ustanovení

   

 1. jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy.
 2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu.

   

   

   

   

   

   

                                                           Strana 4

   

   

   

   

   

 3. Kontrolu dodržování práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí obecní

  úřad.                                                            

 4. Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2006.
 5. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.

   

   

   

   

     David Vaněk                                                                          František Habada

  Místostarosta obce                                                                      starosta obce          

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce dne : 28.7.2017

  Sejmuto z úřední desky dne :    13.8.2017

   

   

   

   

   

  Příloha č. 1 :

   

  pp.č. 173 – Kvická alej – mimo zástavbu RD

  pp.č. 165/2, 423 – cesta k vodojemu – mimo zástavbu RD

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                            

   

   

                                                  

   

                        

                                                                 Strana 5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

                          

   

   

Datum sejmutí: 31. 8. 2027 Zodpovídá: Správce Webu