Studeněves - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecně záv.vyhl.č.2/2009 - požární řád

 

               Obecně závazná vyhláška obce Studeněves  č.2/2009
 
 
                                                       POŽÁRNÍ ŘÁD
 
 
Zastupitelstvo obce Studeněves se na svém zasedání dne 17.8.2009 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm.o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :
 
                                                      Požární řád obce
 
                                                                Čl. 1
                                                  Úvodní ustanovení
Požární řád obce Studeněves upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
 
 
                                                               Čl. 2
            Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
 
      1)   Obec nemá vlastní požární jednotku a vzhledem ke vzdálenosti sousedních obcí, které
       mají zřízenu jednotku SDH (i okamžité akceschopnosti) nemá obec uzavřenu žádnou
       smlouvu na ochranu životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými
       pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce
 
2)    Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými    mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou požární ochrany HZS Středočeského kraje, územní odbor Kladno, jednotka požární ochrany Slaný, Lázeňská 286.
3)   K zabezpečení úkolů podle čl.2, odst. 1 obec pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce.
 
 
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného                                   nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
1)Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:
 
a) sklizeň obilovin, slámy a pícnin, jejich posklizňové úpravy a skladování
b) provozování činnosti se zvýšeným nebezpečím vniku požáru (§4,písm.b) zákona       č.133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
c) provozování činnosti s vysokým nebezpečím vzniku požáru (§4.,písm.c) zákona č. 133/1985, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
d) vytápění místností, prostorů a objektů včetně rodinných domů
e) rozdělávání otevřeného ohně na veřejných prostranstvích
f) práce s použitím otevřeného ohně (svařování, řezání plamenem, opalování starých nátěrů, letování apod.)
 
g) shromažďování osob v počtu větším než 200 ve stavebním objektu a větším něž 300 na volném prostranství   
 
2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje :
a) období mimořádně suchých a teplých klimatických podmínek během roku (vyhlášené Krajským úřadem Středočeského kraje)
 - požární ochrana je v tomto období zabezpečena dodržováním vyhlášeného zákazu  
   rozdělávání ohně a kouření ve volné přírodě, zákazu provádění prací s otevřeným
   ohněm. V odůvodněných případech bude za extrémních podmínek a akutního nebezpečí
   vzniku požáru ustavena obcí požární preventivní hlídka.
 
b) topná sezóna – vytápění bytů, domů – za požární bezpečnost odpovídá každý občan provozující tuto činnost (ust.§17, zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně)
 
c) pořádání kulturních a společenských akcí (sál restaurace-více jak 200 osob, veřejné prostranství-více jak 300 osob) – za zajištění požární bezpečnosti odpovídá provozovatel
 
3) Za objekty se zvýšenou pravděpodobností vzniku požáru se dle místních podmínek považuje :
   a) objekt restaurace SPORT BAR Studeněves
    b) sportovní areál na Haldě (veřejné prostranství) v době konání sportovních a kulturních
        akcí
    c) areál zemědělské usedlosti (objekt bývalého statku Zlonice)
 
   Požární bezpečnost v těchto objektech je zabezpečena zřízením požárních hlídek nebo pověřenými osobami.
 
                                                           Čl.4
                   Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
 
1)      Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy, či jiné mimořádné události v katastru obce Studeněves je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 6.
2)      Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Studeněves je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl.2.
 
 
                                                              Čl.5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.
 
1)      obec stanovuje následující zdroj vody pro hašení požárů :
-         hydrantová síť v obci – plánek v příloze
 
2)      Obec Studeněves zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody (hydrantů) pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce HZS Středočeského kraje, územní odbor Slaný.
 
                                                                       Čl. 6
                       Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
 
1)      Obec zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požáru“ :
-         Obecní úřad Studeněves, Studeněves čp. 39 (pouze v pracovní době úřadu)
 
2)      Obec zřizuje následující další místa pro nahlášení požáru :
-         Veřejný telefonní automat ( před obecním úřadem)
-         724 184 593 Habada František – starosta obce
-         605 186 936 Šlégrová Jaroslava – místostarosta obce
 
Další důležitá telefonní čísla
-         112 SOS
-         150 Hasiči
-         155 Záchranná služba
-         158 Policie
 
3)      Ohlašovna požáru musí být vybavena dokumentací, podle které plní tyto úkoly :      přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelné pohromě, zjišťuje, kde k události došlo, o jakou událost se jedná, jaký má rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud
      událost hlásí-oznamuje nahlášenou událost na operační středisko HZS Stř.kraje, na tel.
      Číslo 150, 112.
 
                                                                  Čl. 7
                                      Způsob vyhlášení požárního poplachu
1)      místním veřejným rozhlasem
2)      V případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje jiným způsobem (např. voláním HOŘÍ – HOŘÍ).
 
 
                                                                 Čl. 8
                                                              Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne  11.9.2009
 
 
 
 
..........................................                                   ............................................
Jaroslava Šlégrová                                                    Habada František
místostarosta obce                                                       starosta obce   
 
Vyvěšeno na úřední desce dne : 26.8.2009
Sejmuto z úřední desky dne :     10.9.2009
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
Datum sejmutí: 18. 9. 2030 Zodpovídá: starosta