Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

Obecně záv. vyhl.místní poplatky č.1/2011

 
 
OBEC Studeněves
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
o místních poplatcích
 
Zastupitelstvo obce Studeněves  se na svém zasedání dne 14.3.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)          Obec Studeněves  zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a)         poplatek ze psů,
b)         poplatek za užívání veřejného prostranství,
c)         poplatek ze vstupného,
d)         poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).
 
ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Studeněves .Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)          Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
(2)          V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
(3)          Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)          Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. (tj.. „ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců“.) Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2)          Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3)          Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 26 této vyhlášky.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1)          Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)         za prvního psa      ...............................................100,-Kč,
b)         za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .........200,-Kč,
c)         za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu      ........................................   100,-Kč,
d)         za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu .... 200,-Kč.
Čl. 6 
Splatnost poplatku
(1)          Poplatek je splatný nejpozději do  31.3. příslušného kalendářního roku.
(2)          Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla .
 
Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1)          Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 
ČÁST III.
poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník
(1)          Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2)          Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
Čl. 9 
Veřejné prostranství
 
            Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
 
Ulice : Slánská, Tuřanská, Přelícká, Řisutská, Cukrovar, Nová zástavba
Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 11
Ohlašovací povinnost
(1)          Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 15 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2)          Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 26 této vyhlášky.
(3)          Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.
Čl. 12
Sazba poplatku
(1)          Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a)         za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb............................                              10,-.Kč
b)         za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje........     10,-Kč
c)        zařízení sloužících pro poskytování prodeje.............................................   10,-    Kč
d)         za provádění výkopových prací ..............................................................       4,-Kč
e)         za umístění stavebního zařízení ...............................................................   10,-Kč
f)           za umístění reklamního zařízení .................................................................10,-.   Kč
g)         za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ......................    1,-Kč
h)         za umístění zařízení cirkusů ........................................................................ 1,-Kč
i)           za umístění skládek .......................................................................................4,-   Kč
j)           za vyhrazení trvalého parkovacího místa ..................................................... 1,-   Kč
k)         za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ......................................1,-   Kč
l)           za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ...................................1,-   Kč
m)      za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce .................................. 1,-Kč
n)         za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl..........................................................................................................       10,-Kč.
o)              .
Čl. 13
Splatnost poplatku
(1)          Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 1 je splatný:
a)         při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b)         při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
(2)          Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 14
Osvobození a úlevy
(1)          Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
(2)          Od poplatku se dálen osvobozují:
(3)          Vyhrazení trvalého parkovacího místa pro potřeby obecního úřadu .
ČÁST IV.
poplatek zE VSTUPNÉHO
Čl. 15
Předmět poplatku a poplatník
(1)          Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
(2)          Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Čl. 16
Ohlašovací povinnost
(1)     Poplatník je nejpozději 14 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 26 této vyhlášky.
(2)     Do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
 
Čl. 17
Sazba poplatku
(1)          Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a)         kulturní akci ...............................…      10 %,
b)         sportovní akci .........................…..       10%,
c)         prodejní akci .................................       20 %,
d)         reklamní akci .............................…       20 %.
(2)          V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.
Čl. 18
Splatnost poplatku
(1)       Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne skončení akce.       
Čl. 19
Osvobození a úlevy
(1)          Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.
 
ČÁST V.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Čl. 20
Předmět poplatku, poplatník
(1)        Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý
a) povolený hrací přístroj
 
(2)        Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“)
 
                                                                  Čl.21
                                          Vznik a zánik poplatkové povinnosti   
 Poplatek za VHP se platí ode dne, kdy byl VHP uveden do provozu. 
Poplatková povinnost za VHP zaniká dnem ukončení provozu VHP.
 
Čl.22
Ohlašovací povinnost
(1)        Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 14 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu.
(2)        Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
(3)      Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 23
Sazba poplatku
(1)        Sazba poplatku činí  5000,- Kč na 3 měsíce za každý VHP.
(2)        V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP.
Čl. 24
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný čtvrtletně, a to vždy nejpozději do 14 dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí. Poplatek je možné zaplatit také jednorázově za celou předpokládanou dobu provozu VHP.
Čl. 25
Navýšení poplatku
            Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši může podléhat zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
ČÁST VI.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ
Čl. 26
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
(1)          V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c)         další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
(2)          Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(3)          Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 27
Navýšení poplatku
(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.
(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 28
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místních poplatcích  ze dne 23.1.2006
 
 
 
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti  patnáctým dnem po dni vyhlášení.
 
 
 
 
                                                                                                                    
            ...................................                                                   ..........................................
                  Jaroslava Šlégrová                                          František Habada
                  místostarosta                                                            starosta
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne : 12.4.2011
 
Sejmuto z úřední desky dne :     27.4.2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vyvěšeno: 12. 4. 2011

Datum sejmutí: 27. 4. 2020

Zodpovídá: Habada Fr.

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK