Studeněves - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

obecně závazná vyhláška č. 2/2011

 
 
OBEC Studeněves
 
Obecně závazná vyhláška
Obce Studeněves č. 2/2011
 
o stanovení systému a úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Studeněves
 
Zastupitelstvo obce Studeněves se na svém zasedání dne 14.3.2011 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Studeněves, včetně nakládání se stavebním odpadem.
 
 
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
 
1)   Komunální odpad se třídí na:
     
a)      tříděný odpad, kterým je papír, sklo, plast, včetně PET lahví,
b)      objemný odpad,
c)      nebezpečné složky komunálního odpadu,
d)      směsný odpad.
 
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
        odst. 1 písm. a), b), c).
 
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
 
1)            Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 
2)            Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny :
na návsi (u budovy oú)
v Cukrovaru ( před čp. 79)
v nové zástavbě RD (ke Slanému)
 
3)            Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 
a)            papír, barva modrá
b)            sklo, barva zelená
c)            plasty, PET lahve, barva žlutá
 
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
 
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů je zajišťován smluvně svozovou společností 2 x ročně jejich odebíráním v určený den přímo do zvláštních sběrných nádob svozové společnosti .Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a  místním rozhlasem.
 
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
 
1)            Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).
 
2)            Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován smluvně svozovou společností 2x ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a  místním rozhlasem.  
 
 
Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu
 
1)            Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a)            typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b)            odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2)            Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně          umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 
 
                                                                    Čl.7
 
         Úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů      
 
Výše uvedenou úhradu vybírá obec od fyzických osob na základě písemné smlouvy mezi obcí a fyzickou osobou . Smlouva obsahuje  výši úhrady – zákon č.185/2001Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů ,v souladu s § 17, odst. 5 tohoto zákona.
 
Čl. 8
 
Nakládání se stavebním odpadem
 
1)            Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 
2)            Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
 
 
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
 
1)            Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce  Studeněves č.2/2006 o nakládání s komunálním odpadem.  
 
2)            Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
 
 
 
 
 
 
 
 
    ………………. ......................                            ..………………......................   
 Jaroslava Šlégrová                                                  František Habada
       místostarosta                                                           starosta
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 12.4.2011
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:       27.4.2011  
Datum sejmutí: 1. 6. 2021 Zodpovídá: Habada Fr.