Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

Pravidla pro nájem bytu

 

PRAVIDLA PRO NÁJEM BYTU V MAJETKU OBCE STUDENĚVES
 
 
Čl. 1
Obecná ustanovení
 
1. Nájemní smlouvy:
 
Se všemi nájemci bytů ve vlastnictví obce Studeněves jsou uzavírány nájemní smlouvy výlučně v písemné formě. Jinak než písemně uzavřená nájemní smlouva zakládá absolutní neplatnost nájemní smlouvy.
 
Nájemní smlouvy mají standardní obsah, který může být po dohodě obou stran, z rozhodnutí zastupitelstva obce Studeněves nebo v návaznosti na konkrétní podmínky toho kterého smluvního vztahu doplněn či jinak upraven. Při podpisu smlouvy je nutné přihlášení všech osob uvedených v nájemní smlouvě k trvalému pobytu v obci Studeněves.
 
Nájemní smlouvy jsou uzavírány zásadně na dobu určitou, a to maximálně na dobu jednoho roku. Pronajímatel tímto deklaruje ochotu přistoupit k uzavření nového nájemního vztahu, vyjma těch nájemních vztahů, na něž by se ke dni skončení sjednané doby nájmu vztahovala některá zákonná podmínka pro přivolení k výpovědi nájmu bytu uvedená v § 711 odst. 2, písm. a), b), c), d) občanského zákoníku a dále těch případů, kdy nájemce kdykoli během trvání nájemního vztahu nejméně dvakrát včas a v plné výši nezaplatil nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu podle § 686a odst. 3 občanského zákoníku. Tyto případy budou posuzovány individuálně zastupitelstvem obce Studeněves.
 
Nájemní smlouvy jsou uzavírány zásadně se všemi nájemci bytu, tedy jednotlivci, oběma manžely nebo všemi fyzickými osobami, které mají být společnými nájemci bytu.
 
Nájemní smlouvy uzavírá jménem pronajímatele starosta obce Studeněves.
 
 
                                               Čl. 2
Výběrová řízení
 
Základním způsobem výběru nájemců obecních bytů jsou výběrová řízení (dále jen VŘ) popsaná v následujících článcích:
 
1.      Podmínky účastni na VŘ:
 
Výběrových řízení, jejich cílem je z neurčitého počtu zájemců vybrat toho, s nímž bude uzavřena nájemní smlouva k obecnímu bytu, se mohou účastnit osoby splňující následující podmínky:
 
a)      fyzická osoba je státním občanem České republiky
b)      ke dni konání výběrového řízení dosáhla věku 18 let – plnoletosti
c)      zájemce ani osoby, které s ním žijí ke dni konání VŘ ve společné domácnosti nejsou dlužníky obce Studeněves
d)      zájemce ani jeho manžel (manželka) nebo osoby, které s nimi žijí ke dni konání VŘ ve společné domácnosti nejsou vlastníky nebo nájemci jiného bytu či rodinného domu způsobilého k trvalému bydlení
e)      zájemce ani jeho manžel (manželka) nebo osoby, které s nimi žijí ke dni konání VŘ ve společné domácnosti se nepřipravil nezákonným jednáním či jinou vlastní aktivitou o možnost bydlení
 
2.      Zveřejnění seznamu nabízených bytů:
 
Seznam bytů nabízených do nájmu bude zveřejněn před konáním výběrového řízení a to minimálně po dobu 15 dnů. Stane se tak vyvěšením na úřední desce obce Studeněves a na jeho internetových stránkách.
 
Seznam bude obsahovat základní charakteristiky bytů, jejich očíslování pro potřeby výběrového řízení a minimální výši nabídky nájemného, které pronajímatel požaduje. Spolu se seznamem bytů bude zveřejněn i termín a místo odevzdání písemných nabídek, způsob a místo konání VŘ na konkrétního nájemce bytu a další potřebné informace.
 
3.      Nabídkové řízení:
 
V nabídkovém řízení odevzdá zájemce o nájem obecního bytu zalepenou obálku označenou svým jménem a příjmením. Uvnitř obálky pak podá svou nabídku na vyplněném formuláři „Výběrové řízení na nájem volných obecních bytů“. Obálky budou přijímány v úřední hodiny v místnosti, kde bude probíhat VŘ. Úřednice ji označí podacím razítkem a pořadovým číslem. Jména zájemců a jim přidělená pořadová čísla budou zveřejněna na úřední desce. Jakákoli další agenda týkající se výběrového řízení včetně jeho výsledků bude zveřejňována pouze pod pořadovými čísly. Každý zájemce splňující podmínky dané touto směrnicí se může ucházet o kterýkoliv nabízený byt. Na jeden byt může předložit pouze jednu nabídku a v každém VŘ může předložit maximálně tři nabídky. Každá z jeho nabídek musí být odevzdána v samostatné obálce a bude označená samostatným číslem. Zájemci mohou předložit své nabídky i prostřednictvím svých zástupců, musí tak však učinit v místě a čase určeném pro nabídkové řízení. Obsahem vlastní nabídky je u nájemních bytů nabízená výše měsíčního smluvního nájemného.
 
4. Výběr budoucího nájemce:
 
Po ukončení nabídkového řízení zastupitelstvo obce otevře obálky s nabídkami a zveřejní na úřední desce obce. Nabídky, které nebudou obsahovat zřetelné a čitelné označení bytu, o který se zájemce uchází, adresu zájemce pro doručování pošty, nabídku výše nájemného a další povinné údaje, budou z nabídkového řízení vyřazeny a nebude k nim přihlíženo. Právo uzavřít nájemní smlouvu na nabízený byt tak získá ten zájemce, který předložil nejvyšší nabídku na ten který byt a splní podmínky pro uzavření nájemní smlouvy dle těchto pravidel. V případě rovnosti nabídek bude o pořadí rozhodovat los. Předloží-li jeden zájemce nejvyšší nabídky na více bytů, má právo uzavřít nájemní smlouvu pouze na jeden z nich dle vlastního výběru. Výběr je povinen učinit do 14 dní ode dne, kdy byl o této možnosti písemně informován. Oznámení o úspěchu ve výběrovém řízení bude zasláno úspěšnému zájemci na doručenku a na adresu, kterou za tímto účelem uvedl ve své nabídce. Nepřevzetí této doručenky v úložní době bude chápáno jako nezájem o uzavření nájemní smlouvy a tento zájemce bude z daného výběrového řízení vyřazen. Výběrem jednoho z nabízených bytů se uchazeč zároveň vzdává práva ucházet se v daném výběrovém řízení o kterýkoli jiný byt a z pořadí uchazečů o ostatní byty bude vyřazen.
 
Uchazeči, kteří uvedou ve svých nabídkách či závazných přihláškách do VŘ nepravdivé údaje nebo v případě úspěchu ve VŘ neuhradí ve stanovených či dohodnutých termínech částky uložené těmito pravidly, neprokáží požadovanými doklady splnění podmínek pro účast ve VŘ, do kterého se přihlásili, nebo podají více nabídek či přihlášek do VŘ, než povolují tato pravidla a nebo nesplní jinou povinnost uloženou jim těmito pravidly budou z předmětného VŘ i ze všech dalších výběrových řízení konaných podle těchto pravidel v daném roce a ve dvou letech následujících vyloučeni.
 
5. Uzavření nájemní smlouvy:
 
Poté, co byl zájemce písemně informován o svém vítězství ve výběrovém řízení, je povinen ve lhůtě do 14 dní předložit spolu s případným rozhodnutím o výběru bytu i doklady vyžadované těmito pravidly pro osvědčení skutečností rozhodných pro účast ve výběrovém řízení. V téže lhůtě je úspěšný zájemce v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku povinen složit na určený účet obce Studeněves částku rovnající se trojnásobku navrhnutého smluvního nájemného – kauce u bytů nájemních.
 
Tyto prostředky budou vedeny na vázaném účtu a budou v příslušném kalendářním roce úročeny sazbou dle Sazebníku České spořitelny (příp. banky, u které je veden účet kaucí) pro běžné účty obcí a měst v pásmu odpovídajícím výši kauce platnou k 1. Lednu příslušného kalendářního roku. Neučiní-li tak, je z výběrového řízení vyřazen a na jeho místo nastupuje zájemce s další nejvyšší nabídkou v pořadí. Nájemní smlouvy jsou uzavírány dle zásad stanovených v čl. 1 odst. 2 těchto pravidel. Složením kauce a osvědčením splnění základních a případně i doplňkových podmínek získává zájemce právo na uzavření nájemní smlouvy na získaný nájemní byt. Nájemní smlouva bude v tomto případě uzavřena ihned po ověření úhrady celé kauce na účet obce. Tato částka nenahrazuje úhradu nájemného za byt, jeho nájem získal úspěšný zájemce. Při ukončení nájmu slouží k úhradě případných dlužných částek za nájemné a služby spojené s užíváním bytu nebo případných škod způsobených nájemcem nebo osobami s ním bydlícími na bytovém zařízení, bytě či domě. Zbývající část této kauce, resp. kauce celá, nebude-li mít obec Studeněves vůči bývalému nájemci pohledávky, bude bývalému nájemci v souladu s ustanovením § 686a odst. 4 vrácena.
 
 
 
 

Vyvěšeno: 12. 4. 2010

Datum sejmutí: 12. 4. 2020

Zodpovídá: starosta

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK