Studeněves - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Veř.vyhl. - opatření obecné povahy č.1/2010 Územní plán Studeněves

 
Obec Studeněves, dne 9.8.2010
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
--------------------------------------------------------------------
Opatření obecné povahy č.j. 1/2010,
 
kterým se vydává Územní plán Studeněves
---------------------------------------------------------------------------
 
Zastupitelstvo obce Studeněves jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydalo toto Opatření obecné povahy na svém zasedání dne 9.8. 2010 v souladu s ustanovením § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., § 13 a přílohy č.7 vyhl.č.500/200 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence a s §§ 171 - 173 zákona č.500/2004 Sb.,správní řád .
Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb dotčených územním plánem ve správním území obce Studeněves.
Opatření obecné povahy je zveřejněno v úplné podobě na elektronické úřední desce obce
Textová a grafická část územního plánu je v souladu s § 165 odst.1 stavebního zákona uložena na obci, stavebním úřadu, úřadu územního plánování a krajském úřadu.
P o u č e n í
Proti Územnímu plánu Studeněves vydanému  formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) podat opravný prostředek .
 
 

František Habada starosta          Jaroslava Šlégrová,místostarosta obce
 
vyvěšeno od : 9.8.2010                                                 do: 23.8.2010
 
 
 
 
 
 
Obec Studeněves
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo jednací: 1/2010                                             ve Studeněvsi, dne 9.8. 2010
 
Zastupitelstvo obce Studeněves  příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona,§ 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy  č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v y d á v á
 
Územní plán Studeněves
 
 
Textová část územního plánu
 
viz. příloha   územní plán Studeněves  opatřený záznamem o účinnosti  patnáctým dnem po dni vyvěšení   veřejné vyhlášky (obsah je v souladu přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)
 
2. Grafická část územního plánu
 
(obsah je v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)
1-      Výkres  základního   členění území 1 : 5000
2-      Hlavní výkres 1 : 5 000
3-      Výkres veřejně prospěšných  staveb,  opatření a asanace 1 : 5000
 
O d ů v o d n ě n í
 
1. Textová část odůvodnění
 
Nedílnou součástí opatření obecné povahy je odůvodnění územního plánu (viz. příloha)
 
a)     Postup při pořízení   územního plánu
 
O pořízení územního plánu Studeněves rozhodlo zastupitelstvo obce na zasedání dne 18.6.2007 podle zákona č.183/2006 Sb.. Projednaný a dohodnutý návrh zadání byl schválen zastupitelstvem   obce dne 15.9.2008. Dle požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje byla zpracováno posouzení vlivů koncepce na životní prostředí.  Projednávání návrhu územního plánu Studeněves  bylo  zahájeno dne 15.9.2009 společným   jednáním. Po jeho ukončení a úpravě návrhu podle stanovisek dotčených   orgánů byl požádán Krajský   úřad Středočeského  kraje, odbor územního a stavebního   řízení, dne 25.11.2009 v souladu s § 51 stavebního  zákona o posouzení dokumentace a zprávy o projednávání návrhu územního plánu Studeněves a o vydání   stanoviska. Krajský úřad se k návrhu ÚP Studeněves  vyjádřil 2.12.2009. Pořizovatel  14.12.2009 zahájil   řízení o vydání územního plánu. Veřejné  projednávání podle § 52 stavebního zákona, které představuje   modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,správního řádu, bylo skončeno dne 17.února 2010 s několika připomínkami. Zastupitelstvo obce rozhodlo o těchto připomínkách a jsou okomentovány v odůvodnění.  Na  veřejné projednání zajistil pořizovatel   účast zpracovatele návrhu územního plánu Studeněves  Ing. Arch. Michaely Štádlerové – PAFF – Architekti.
 
b)    Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
 
-         Soulad s politikou územního rozvoje vydanou usnesením vlády ČR č.297 dne 20.7.2009
Územní plán respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území   a to zejména ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro účelné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území. Územním plánem jsou vytvořeny podmínky zejména pro rozvoj bydlení a veřejného prostranství (zeleň). Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro transformaci funkcí opuštěných či nevyužívaných objektů  a ploch. Jsou vytvořeny podmínky pro preventivní ochranu širšího území před záplavami, podmínky pro zvýšení ekologické stability      a retence vody v krajině včetně protierozních opatření dle zpracovaných komplexních úprav.
                   Řešené území se nachází mimo rozvojové oblasti a osy a mimo oblasti se specifickými hodnotami      a problémy.
Rovněž řešeným územím neprocházejí koridory technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu. Rozvoj dopravního koridoru - rychlostní silnice R I/7 (Praha - Slaný - Chomutov), který zasahuje řešené území, je navržený ve schválené nadřazené územně plánovací dokumentaci a je územním plánem respektován. 
 
-         Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Nadřazenou ÚPD je územní plán Velkého územního celku (VÚC) Pražský region (schváleno 18.12.2006).
                   Pro řešené území z této dokumentace vyplývají zejména požadavky na ochranu nerostného bohatství  a obecné požadavky na řešení technické a dopravní infrastruktury (ochrana stávající dopravní a technické infrastruktury). Z hlediska navržených limitů využití území jsou požadavky, které plynou z nadřazené ÚPD pro řešené území, do ÚP Studeněves zapracovány. Územním plánem musí být respektována územní rezerva pro zkapacitnění trasy rychlostní silnice R I/7 (Praha - Slaný - Chomutov) - viz. výše.
                    Zásady územního rozvoje nebyly ještě v době zpracování návrhu ÚP Studeněves vydány. Dle rozpracovaných Zásad územního rozvoje Středočeského kraje spadá řešené území do rozvojové osy krajské úrovně OSk1 navazující na rozvojovou oblast republikové úrovně OB1 (metropolitní region).
 
-         Širší územní vztahy
Obec Studeněves se nachází na Slánsku, ve výseči území mezi trasou silnice I/7 (Praha - Slaný - Chomutov)       a trasou silnice I/16 (Velvary - Slaný - Řevničov). Silniční tepna I/16 zajišťuje i přepravní vazby směrem           k silnici RI/7 směřující od Prahy na severozápad přes Slaný a Louny do Chomutova. Dopravní dostupnost vůči nadřazeným sídelním útvarům je efektivní. Kvalitní dopravní spojení i s centrální sídelní aglomerací Prahy má významný vliv na stabilizaci stávajícího stavebního fondu (bydlení, rekreace) a na rozvojové tendence zejména   v oblasti bydlení. Zastavěné území plní především obytnou funkci, menší roli má výroba či rekreace. Z hlediska ekonomiky se projevují tradiční vazby na sídla střediskového významu. Spádovost je zaměřena zejména do regionálních středisek - Slaného (cca 2 km) a Kladna.
                Velkoplošné a intenzivní zemědělské hospodaření na orné půdě se významným způsobem podílí na utváření zdejší slánské oblasti, v krajině se projevuje i rybářské hospodaření. Značná část území je ovlivněna hornickou činností v minulosti (dobývky uhlí). Cca polovina řešeného území je chráněna pro těžbu nerostného bohatství. Pro území obce byly zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Výsledky KPÚ jsou do návrhu územního plánu zapracovány. 
 
c)     Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
 
Katastrální území Studeněves nebylo do současné doby řešeno   žádnou územně plánovací dokumentací. Vydáním územního plánu Studeněves se vytvoří předpoklady pro udržitelný rozvoj území za předpokladu obecně prospěšného souladu veřejných i soukromých zájmů.
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území                       a nezastavitelných pozemků.
                Návrh ÚP je řešen v souladu s úkoly územního plánování, uvedenými v § 19 zákona č. 183/2006 Sb.,   o územním plánování a stavebním řádu. Z hlediska ochrany urbanistických a architektonických hodnot území     i krajinného rázu je pro komplikovanější zastavitelné plochy požadováno pořízení územní studie, jako podmínky pro rozhodování v území.
 
d)    Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
 
Požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů byly při procesu pořizování územního plánu Studeněves splněny. Územně plánovací dokumentace byla pořizována a projednána dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
 
e)     Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených   orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
 
Stanoviska dotčených orgánů vydaná na základě společného jednání k návrhu územního plánu Studeněves byla v rozsahu stanoveném  vyhláškou   č. 500/2006 Sb. pro obsah územního plánu respektována.
Žádná ze sousedních obcí se k návrhu územního plánu Studeněves   nevyjádřila.
 
f)      Vyhodnocení   splnění schváleného zadání
 
Lze konstatovat, že požadavky vyplývající ze zadání ÚP obce Studeněves byly dle významu splněny, řešeny či respektovány. V zadání územního plánu obce Studeněves nebyly stanoveny situace, které by vyžadovaly rozhodnutí o výběru jedné varianty nebo alternativy řešení. Požadované plochy rozvoje byly prověřeny a na základě prověření proveden rozsah rozvoje.
Oproti zadání ÚP Studeněves byly provedeny tyto úpravy:
1)            Do návrhu územního plánu byla dodatečně začleněna zastavitelná plocha pro výstavbu 1 RD s označením                    Z 18. Zastavitelnou plochu - pozemek 145/9 požaduje vlastník pozemku s tím, že na pozemku bylo pro stavbu vydáno 31. ledna 1997 stavební povolení, které bylo dne 2. února 1999 prodlouženo do 21. února 2000. Dne 19. ledna 2005 vydal Městský úřad Slaný, stavební úřad, potvrzení, ve kterém stanovil, že výše uvedený pozemek je pozemek stavební. K této ploše se kladně vyjádřilo zastupitelstvo obce Studeněves dne 11. 5. 2009. Odborem životního prostředí MěÚ Slaný byl vydáno stanovisko pod č.j. ŽP 18496/2009,                    které stanovuje podmínky, za kterých je možno na pozemku stavět. Stavba bude umístěna v sousedství novostavby.
2)            Zastavitelná plocha Z 1 byla na základě požadavku vlastníka pozemku rozšířena s podmínkou prověření skupinové zástavby územní studií. K této ploše v tomto rozsahu se kladně vyjádřilo zastupitelstvo obce Studeněves dne 11. 5. 2009.
3)            Dodatečně vlastníkem požadované pozemky pro zástavbu p.č. 145/1, 145/6 a 145/7 nebyly po prověření zahrnuty do zastavitelné plochy z důvodů limitního omezení (VKP vodní niva, mokřad, stanovené záplavové       území Q100).
4)            Po prověření byla do návrhu územního plánu zahrnuta na základě požadavku vlastníka č.p. 1 a č.p. 20 
přestavbová plocha P 2 - funkce smíšená obytná - historické jádro (útlum živočišné výroby, rozvoj služeb obyvatelstvu a drobného podnikání, rozvoj různých forem bydlení a to s ohledem na urbanisticko - architektonické hodnoty stávajících staveb). 
5)            Po prověření byla na základě požadavku vlastníka a se souhlasem zastupitelstva obce Studeněves zařazena do územního plánu zastavitelná plocha Z 17 s podmínkou prověření skupinové zástavby územní studií. Část požadované plochy pro zástavbu byla vzhledem k limitům vymezena jako územní rezerva R 1. 
6)            Lokalita v zadání označená N 3 byla územním plánem zařazena do návrhu přestavbových ploch P1. Lokalita N 1 se stala součástí zastavitelné plochy Z 11. Lokalita N 2 se stala součástí zastavitelné plochy Z 17.
7)            Lokality N 5 -požadavek na vodní sádky - již zahrnuto do stavu a to v rámci nové mapy dle KPÚ.
8)            Lokality N4 (zalesňování), N6 a N7 (vodní plochy) - územním plánem zařazeny do smíšených ploch                                 
nezastavěného území s indexem funkcí NSpvl a NSpl.
9)            Do územního plánu byl v souladu se zadáním ÚP zapracován obchvat silnice I/16 - Tuřany. Tento obchvat byl navrhován v rámci studie Ateliérem projektování inž. staveb, s.r.o., dat. 02/2006, dle pokynů ŘSD ČR, doposud však není součástí nadřazené územně-plánovací dokumentace (VÚC resp. ZÚR).
Na jednání na ŘSD ČR dne 3. 6. 2009 zpracovatel územního plánu společně s dopravním specialistou
vysvětlil problematiku související s obchvatem I/16 . Bylo dohodnuto, že do územního plánu Tuřany, Studeněves bude zakreslen koridor pro obchvat sídla Tuřany a to osově ve vzdálenosti cca 100 - 120 m jižně od zastavěného sídla (v současnosti je        to ve zpracované studii cca 50 m) .
 
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
 
Územní plán Studeněves  je zpracován podle § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a v souladu s vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Zdůvodnění přijatého řešení vyplývá z připomínek dotčených orgánů a Krajského úřadu Středočeského kraje k návrhu územního plánu Studeněves, které jsou zapracovány do jeho čistopisu.
Vzhledem ke skutečnosti, že řešené území nevyžadovalo variantní řešení, nebylo nutné v návrhu územního plánu provádět výběr variant.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je  součástí návrhu územního plánu, jelikož (dle § 50, odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) zadání obsahovalo požadavek na jeho zpracování.
Územní plán navrhuje plochy, které vyžadovaly vyhodnocení z hlediska vlivu na životní prostředí.
 
Územní plán navrhuje ve správním území obce Studeněves celkem 18 zastavitelných ploch, 2 plochy přestavby a 1 plochu územních rezerv. Ze zastavitelných ploch 15 ploch bydlení venkovského charakteru včetně ploch veřejných prostranství, 2 plochy smíšené obytné a 1 plochu smíšenou obytnou – historické jádro.
g)    Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
 
Na základě předloženého návrhu zadání Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí                 a zemědělství požadoval zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Studeněves na životní prostředí (tzv. SEA) pro lokality č. Z11, Z12, Z15 a Z16. Toto hodnocení bylo zadáno obcí Studeněves a tvoří samostatný separát (zpracovatel: Ing. Dřevíkovský, 07. 2009).
Posuzován byl návrh územního plánu Studeněves jako celek s tím, že nerealizace některých požadavků nebo vymezení nově zastavitelného území a funkční využití nebo pouze jejich částečná realizace je považována za opatření k vyloučení nebo snížení negativních vlivů na životní prostředí.
Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení, nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí:
 

 

Označení plochy a hlavní využití
Popis opatření
P1 – plocha přestavby, veřejná zeleň – park, dětské hřiště
Bez podmínek.
P2 – ekoagroturistický areál (plocha smíšená obytná)
Bez podmínek na úrovni ÚP.
Z1 – pozemky pro skupinovou výstavbu rodinných domů a veřejné prostranství
V rámci územním plánem podmíněné územní studie se doporučuje etapizace takto: Výstavbu na ploše Z1 rozdělit na 3 etapy. Pořadí zástavby na I. II. etapě není navrhováno. Povolování staveb, resp.vydání územních rozhodnutí pro využití pozemků pro výstavbu RD a další stavby (infrastruktura) na ploše další (III.) etapy vázat na využití ostatních disponibilních ploch pro bydlení v k.ú. Studeněves. Toto opatření má za cíl účelné a šetrnější hospodaření se PF v řešeném území.
Dle regulativů ÚP : směrem do volné krajiny situovat nezastavěné části pozemků – zahrady. Plochu Z1 na její severní straně ohraničit liniovou zelení, nejlépe o šíři alespoň 10m. Plochu vhodně rozčlenit, aby netvořila kompaktní celek. Zařadit významné plochy veřejné zeleně.
Z2 – rodinný dům v zahradě
Bez podmínek.
Z3, Z4, Z5, Z7, Z8, Z9, Z10 – pozemky pro stavbu rodinných domů
Bez podmínek.
Z11 – pozemky pro skupinovou výstavbu rodinných domů a veřejné prostranství
Dle ÚP je využití plochy pro trvalé bydlení podmínečně přípustné za předpokladu zpracování konkrétního akustického posouzení v rámci následného územního řízení se zajištěním podlimitních hodnot hluku včetně hluku z průmyslových zdrojů z provozu ,,Krkavčího mlýna,, vůči navrhované obytné zástavbě.
Výstavba bude umožněna až po rozšíření R7 a následném zjištění hlukových poměrů. Je doporučena výsadba pásu zeleně.
Z12 – bydlení různých forem, které umožňuje pěstitelskou a chovatelskou činnost, podnikatelská činnost poskytující služby obyvatelstvu
Ověření akustické zátěže a prokázání plnění limitních hodnot pro hluk z provozu ,,Krkavčího mlýna,, před vydáním územního rozhodnutí k umístění staveb pro bydlení.
Z13 - pozemky pro skupinovou výstavbu rodinných domů a veřejné prostranství
Bez podmínek.
Z14 - pozemky pro výstavbu rodinných domů a veřejné prostranství (zeleň)
Bez podmínek.
Z15 - bydlení různých forem, které umožňuje pěstitelskou a chovatelskou činnost, podnikatelská činnost poskytující služby obyvatelstvu, veřejné prostranství - komunikace
Bez podmínek.
Z16 - pozemky pro skupinovou výstavbu rodinných domů a veřejné prostranství (zeleň)
Bez podmínek.
Z17 - pozemky pro výstavbu rodinných domů a veřejné prostranství (komunikace,  veřejná zeleň)
Bez podmínek.
Z18 – pozemek pro výstavbu rodinného domu v zahradě
Doporučena změna na nezastavitelné území. Odůvodnění:
zasahuje do záplavového území Q10
zásah do nivy Červeného potoka (VKP)
ochranné pásmo lesa
V ÚP plocha zůstane zastavitelná, neboť vlastník disponuje platným stavebním povolením.
R1 – územní rezerva určená převážně pro bydlení
Bez podmínek.
Silnice RI/7 – rychlostní silnice návrhové kategorie R 24,5/100
Bez podmínek.
Silnice I/16 – přeložka, návrhová kategorie S 9,5/70
Bez podmínek.
Další opatření jsou podrobně definována ve Vyhodnocení vlivů územního plánu obce Studeněves na životní prostředí a jsou promítnuta do textu územního plánu Studeněves.

 

 
h)    Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
 
Celkem jsou na správním území obce Studeněves navrženy rozvojové plochy o celkové rozloze 14,01ha z toho 12,35 ha ZPF. Návrh územního plánu nepředpokládá odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa.
Pro lokality v řešeném území je provedeno zdůvodnění a vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění  a vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. ve znění pozdějších úprav, kterými se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
                   V řešeném území převažují půdy bonitně nejcennější s nadprůměrnou produkční schopností tj. půdy I. a II. třídy ochrany. Tyto půdy se rovněž vyskytují v kontaktu se zastavěným územím sídelního útvaru Studeněves vyjma jihovýchodní okrajové části. Půdy s nízkým produkčním potenciálem (převážně IV. a V. třídy ochrany) se nacházejí v severozápadní okrajové části řešeného území, jižně od sídla a severně od Krkavčího mlýna. Půdy s průměrnou produkční schopností (III. třídy ochrany) se v území vyskytují minimálně. Celé sídlo (vyjma jihovýchodního okraje) je v kontaktu s bonitně kvalitní půdou, proto zastavitelné plochy spadají do I.      a II. třídy ochrany ZPF. Zábory půd jsou navrženy na záhumenních pozemcích (Z 13, Z 15), dočasně neobdělávaných půdách (Z 14) či pozemcích v intravilánu (Z 1 - Z 10). Lokality Z 1, Z 11, Z 16 a Z 17 navazují na ZÚ a jsou snadno zainvestovatelné (požadavky vlastníků pozemku). Na lokalitu Z 18 bylo již dříve vydáno stavební povolení. Přeložková trasa silnice I/16 bude představovat zábory bonitně průměrných až podprůměrných půd (III. a V. třídy ochrany).
                   Do návrhu řešení je zapracována v rámci KPÚ navržená síť účelových komunikací zajišťující obsluhu zemědělských pozemků (viz. kap. ad e3). Pro přeložkovou trasu silnice I/16 je dána podmínka: v rámci projektu řešit dílčí úpravu navrhované účelové komunikace NC 2.
                   Návrhem ÚP nedochází ve vztahu k příslušnému dílčímu povodí k ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů v území (např.: převodem dešťových vod z jednoho dílčího povodí do druhého). Všechny zastavitelné i přestavbové plochy jsou v jednom dílčím povodí 1-12-02-072.
 
       
i)      Rozhodnutí o námitkách a připomínkách  a jejich odůvodnění
 
Stanoviska, námitky a připomínky podané písemně před veřejným projednáním:
 
Ÿ             Námitky, připomínky  
 
Námitka č.1
                Světislav Modlík, Máchova 1435, 274 01 Slaný- p.č. 138/4,138/9 -753m²
(doplněno při veřejném projednání)
                Miloš Novák, O.Scheinpflugové 1598, 274 01 Slaný – p.č. 138/5, 138/8 - 635m²
                Josef Beránek, Pražská 329, 274 01 Slaný- p.č.138/5, 138/10 – 720m²
               
                (vlastníci), podáno 10.8.2009 OÚ Studeněves, postoupeno SÚ Slaný, bez č.j.:
Jana Beránková podala ještě námitku elektronickou poštou dne 13.1.2010.
(doplněno při veřejném projednání v zastoupení V.Kozelkové)
Námitka k zařazení výše jmenovaných pozemků jako plochy pro rekreaci. Vlastníci požadují změnu na plochy pro bydlení.
 
Rozhodnutí ZO: Schválena pouze severní část pozemku 138/5, ostatní zamítnuty
Odůvodnění: Požadované pozemky navazují na navrhovanou zastavitelnou plochu Z12 a je k nim zajištěn vhodný přístup, ale dle stanoviska OŽP k těmto požadavkům (ochrana krajinného rázu, pozemky v OP rybníka) nelze žadatelům vyhovět. Podmínkám stanoveným OŽP vyhovuje pouze část pozemku p.č. 138/5.
 
Námitka č.2
 
Silvestr Fedor, Studeněves 13, 273 79 Tuřany u Slaného (vlastník) podáno 4.1.2010 pod.č.j.94/10/ Br:
Námitka k zařazení pozemku p.č. 142/31, 177 a 195/3 – 511m² do ploch pro rekreaci, vlastník žádá změnu na bydlení.
 
Rozhodnutí ZO:Zamítnuto
Odůvodnění: Dotčený pozemek je umístěn uprostřed plochy pro rekreaci a jeho velikost odpovídá požadavkům pro plochu rekreace, ne pro bydlení. Orgán ochrany přírody nesouhlasí z důvodů ochrany krajinného rázu. Místo je typické pro rekreaci, (zahrádková osada) pozemky jsou malé, v blízkosti významného krajinného prvku .
 
 
Námitky a připomínky uplatněné písemně i ústně v průběhu veřejného projednání:
 
Námitka č.3
 
                Václav Větrovský, Studeněves 111, investor
                Obec Studeněves, vlastník pozemku – p.č. 136/19
Námitka k zařazení pozemku jako nezastavitelného. Požadují plochu využít pro sportovní účely – tenisové kurty, zázemí v podobě toalet, sprch, hospůdky. Stavba by měla být dřevostavba na pilotech.
 
Rozhodnutí ZO: Schváleno rozšíření plochy Z14, zamítnuty stavby v záplavovém území
odůvodnění: Požadovaná plocha se nachází v záplavovém území Q10 a Q100, ve kterém je zakázáno povolovat jakékoli stavby včetně oplocení, které by bylo u tenisových kurtů nezbytné.  Navíc plocha by byla zpevněná, což by zcela změnilo podmínky pro vsakování vody, ploty a stavby by způsobily změnu průtočných podmínek. V současné době je přepočítáváno záplavové území, vzhledem ke změně podmínek, nové údaje budou známy cca v polovině roku 2010. 
Plocha Z14 bude změněna na plochu smíšenou obytnou, která by v budoucnu umožňovala i občanskou vybavenost  a zároveň je plochu rozšířena až po hranici zátopy.
 
Námitka č.4
 
                Drmota Tomáš, Studeněves 53, 273 79 Tuřany u Slaného – p.č.136/11
Námitka k zařazení pozemku jako nezastavitelná plocha. Vlastník požaduje změnu na plochy pro bydlení.
 
Rozhodnutí ZO: Schváleno
Odůvodnění : Plocha bezprostředně navazuje na stabilizované území a leží mimo záplavu. Není ani jinak limitována, proto nejsou námitky. Pro výstavbu domu budou však dány podmínky – dodržení 50m od ČOV        a vhodný přístup na pozemek.
 
Námitka č.5
 
                Drmota Radek, Studeněves 81, 273 79 Tuřany u Slaného – p.č.136/9
Námitka k zařazení pozemku jako nezastavitelná plocha. Vlastník požaduje změnu na plochy pro bydlení.
 
Rozhodnutí ZO:Zamítnuto
Odůvodnění : Plocha sice bezprostředně navazuje na stabilizované území, ale leží v záplavovém území Q10 i Q100, ve kterém je zakázáno povolovat jakékoli stavby včetně oplocení. Pozemek nelze využít pro stavbu RD.
 
Námitka č.6
 
Vaněk David, Studeněves 128, 273 79 Tuřany u Slaného – pozemky přiléhající k navržené ploše Z16.
Žadatel rozporuje velikost plochy Z16, požaduje její propojení se stávajícím zastavěným územím východním směrem a její prodloužení směrem jižním. Na obě strany až po hranice záplavového území.
 
Rozhodnutí ZO:Schválena plocha severní, zamítnuta plocha jižní
Odůvodnění : Plocha sice bezprostředně navazuje na navrhované území, ale jižní část leží v údolní nivě Červeného potoka a sousedí se  záplavovým území Q10 i Q100, ve kterém je zakázáno povolovat jakékoli stavby včetně oplocení. Severní část pozemku – propojení Z16 a stabilizované části obce je vhodnější, ale  pro svou polohu těsně u komunikace, budou stavby ohroženy hlukem  a prašností. Stavby budou navíc limitovány OP silnice, elektrickým vedením a páteřním kanálem kanalizace. Pozemky budou poměrně úzké, vzhledem k navazujícímu záplavovému území, nelze případné zahrady ani oplotit.
 
Námitka č.7
 
Obec Studeněves, starosta pan F. Habada, plocha Z12
Námitka k regulativu plochy Z12, který stanoví pro tuto plochu maximálně 1-2 stavební parcely.
Obec požaduje, aby parcelace na této ploše byla stejná jako na ostatních zastavitelných plochách.
 
Rozhodnutí ZO: Zamítnuto
Odůvodnění : Požadavek je v nesouladu se stanoviskem OŽP. Plocha navíc nemůže být využitá celá pro výstavbu, neboť leží v pásmu ohroženém průlomovou vlnou, které požaduje respektovat Hasičský záchranný sbor. Pro výstavbu je vhodná tedy pouze severní část, respektive plochy, které jsou položeny nad úrovní 280 n.m.
 
Závěr:
Usnesení o námitkách č.1 a č.7 bylo revokováno  na základě dohodovacího řízení dne 17.6.2010, neboť první rozhodnutí zastupitelstva obce bylo v přímém rozporu se stanoviskem Orgánu životního prostředí Slaný. Dle závěrů dohodovacího řízení bylo rozhodnuto zastupitelstvem obce znovu. Rozvojové plochy byly oproti původnímu návrhu územního plánu mírně navýšeny, vzhledem k jejich limitovanému využití však nedošlo k podstatné úpravě návrhu. Nevznikla tedy nutnost opakovaného veřejného projednání.
 
2. Grafická část odůvodnění
 
l-         Širší vztahy  1 : 500 000
2-       Koordinační výkres 1 : 5 000 
3-       Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
 
(v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášky č. 500/2006 Sb.)
 
P o u č e n í :
Proti územnímu plánu obce Studeněves vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004Sb., správní řád)
 
 
 
 
 
     starosta obce                                 místostarosta obce
František Habada                                Jaroslava Šlégrová  

 

Datum sejmutí: 24. 8. 2010